Είναι δυνατή η αξιοποίηση επερχόμενων τεχνολογιών από μελλοντικούς δασκάλους; Μία «δεύτερη ζωή» σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, όπως το Second Life, είναι πολλά υποσχόμενα όσον αφορά τις εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμφανίζεται αυξανόμενη τάση αξιοποίησης. Ελάχιστες είναι οι αναφορές σε πανεπιστημιακά μαθήματα που εστιάζουν στη διδασκαλία χρήσης και αξιοποίησής τους. Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση του εφικτού της διδασκαλίας του Second Life στο πλαίσιο ενός εξαμηνιαίου μαθήματος σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 90)