Εικονικά περιβάλλοντα για την ανίχνευση της δυσλεξίας

Ο όρος δυσλεξία αναφέρεται στην ειδική μαθησιακή δυσκολία του ατόμου για την κατάκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της εικονικής πραγματικότητας στην αξιολόγηση του συνδρόμου αυτού είναι ακόμα ανεξερεύνητη και αποτελεί πρόκληση. Στόχος της παρούσας πιλοτικής έρευνας αποτέλεσε ο σχεδιασμός εξειδικευμένων δοκιμασιών για την ανίχνευση των χαρακτηριστικών μνημονικών δυσκολιών του συνδρόμου σε φοιτητές με δυσλεξία με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των φοιτητών με δυσλεξία και των φοιτητών χωρίς δυσλεξία, γεγονός που αναδεικνύει την ανάπτυξη και επιτυχημένη χρήση αντισταθμιστικών στρατηγικών από τα άτομα με δυσλεξία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1043)