Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Η διευρωπαϊκή, δια βίου εκπαίδευση και αξιολόγηση γλωσσών δημιουργεί σπουδαστές μικτών ικανοτήτων, δηλαδή ποικίλων γνωστικών δεξιοτήτων, ηλικίας, μόρφωσης, και εθνικότητας. Για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στη νέα πρόκληση ομοιογενών τύπων εξετάσεων στην ξένη γλώσσα, οφείλουμε να προσαρμόσουμε τα συστήματα αξιολόγησης ξένων γλωσσών στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόμενων. Για το λόγο αυτό η χρήση των Προσαρμοστικών Συστημάτων Αξιολόγησης (ΠΣΑ) κρίνεται απαραίτητη, καθώς μπορούν να ανταποκριθούν σε εξατομικευμένες δεξιότητες, προτιμήσεις και επίπεδα. Με τη φιλοσοφία αυτή έχει δημιουργηθεί η προσαρμοστική δοκιμασία AILA που είναι τεστ κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα. Το παρόν άρθρο θα επικεντρωθεί στα είδη των ερωτήσεων της εξέτασης, εξηγώντας πως αυτά ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόμενων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 622)