Εγκεφαλικές διεργασίες σε στερεοσκοπικά εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα

Η στερεοσκοπία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της εικονικής πραγματικότητας και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας γυναικών με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) κατά τη διάρκεια παρατήρησης βασικών γεωμετρικών στερεών σε πραγματικό, τρισδιάστατο στερεοσκοπικό και δυσδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ομοιόμορφη τοπολογία της φασματικής κατανομής ισχύος στον εγκέφαλο και στα τρία περιβάλλοντα. Κατά την παρατήρηση, δεν απαιτήθηκε για κανένα περιβάλλον ιδιαίτερη προσπάθεια αύξησης της προσοχής και της εγρήγορσης. Το δυσδιάστατο περιβάλλον δημιούργησε περισσότερο άγχος και «προσμονή». Το τρισδιάστατο απαίτησε γενικά το λιγότερο νοητικό φόρτο ενεργοποιώντας μνημονικές λειτουργίες και οπτική επιλεκτική προσοχή, ενώ το πραγματικό θεωρήθηκε πλούσιο σε οπτικά ερεθίσματα χωρίς αύξηση του νοητικού φόρτου. Τα ευρήματα παρέχουν νέα δεδομένα για τις βιολογικές βάσεις της μάθησης και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων
(Πλήθος ανακτήσεων: 138)