Εφαρμογή του Scratch και χρήση του BeeBot στην τάξη εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή δραστηριοτήτων με χρήση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, μέσα από τη δημιουργία ενός πιο ενδιαφέροντος και ευχάριστου περιβάλλοντος μάθησης, και τη διερεύνηση της στάσης των μαθητών απέναντι στην προσέγγιση αυτή. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στόχευαν στην εξάσκηση συγκεκριμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων μαθητών της Δ’ Δημοτικού, στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα, με χρήση Τ.Π.Ε. (λογισμικό Scratch, ρομπότ BeeBot). Τα αποτελέσματα μιας μελέτης περίπτωσης έδειξαν πως η κατάλληλη χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να βοηθήσει στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, προσφέροντας το στοιχείο της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 33)