Εφαρμογή προσομοιώσεων και σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων στη διδασκαλία της Φυσικής

Ο σκοπός της εργασίας ήταν η χρήση προσομοιώσεων και σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Φυσικής, καθώς και η μελέτη των επιδράσεων στην ικανότητα μάθησης και κατανόησης της θεωρίας, από πλευράς των μαθητών. Για τον εν λόγω σκοπό πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ένα δείγμα 20 μαθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν νέες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η προσέγγιση Illustration-Exploration-Problems για τις προσομοιώσεις αλλά και η μέθοδος Predict-Observe-Explain για τα φύλλα εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σαφώς αυξημένη επίδοση όλων των μαθητών, ακόμη και αυτών της Β’ Λυκείου, σε σχέση με την επίδοσή τους με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)