Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς μέσω της χρήσης προσομοιώσεων του δικτυακού τόπου του μουσείου Cité des Sciences et de l’ Industrie

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μαθησιακά αποτελέσματα που επέφερε η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς με τη χρήση εκπαιδευτικών προσομοιώσεων του μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας «Cité des Sciences et de l’Industrie». Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετέχουν εννέα νήπια. Στόχοι της έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα ενδεχόμενα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του προγράμματος και να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά του σε παιδιά που δεν είχαν διδαχθεί την έννοια της σκιάς και του φωτός. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Την πρώτη φάση αποτελεί η ανίχνευση των αναπαραστάσεων των νηπίων για την έννοια της σκιάς. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη χρήση των προσομοιώσεων. Στην τρίτη και τελευταία φάση αξιολογούμε τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος. Για τη συλλογή των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε ατομικές, ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η εφαρμογή του προγράμματος, και συγκεκριμένα η χρήση των προσομοιώσεων, συνέβαλε θετικά στην οικοδόμηση ενός πρόδρομου μοντέλου για την έννοια της σκιάς
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)