Έχει θέση η Logo ως γνωστικό αντικείµενο και ολιστικό πρότυπο στην υποχρεωτική εκπαίδευση;

Οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν μία από τις κατηγορίες λογισμικού για την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παιδαγωγική τους αξία έχει φανεί από εμπειρικές μελέτες ευρείας κλίμακας τόσο ως γνωστικά αντικείμενα, όσο και ως γνωστικά εργαλεία. Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας για την υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα και πεδίο αναζητήσεων. Το παρόν άρθρο προτείνει τη γλώσσα Logo ως ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία τόσο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε επίπεδο Δημοτικού και Γυμνασίου, όσο και ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου για την υποστήριξη άλλων γνωστικών αντικειμένων και την ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων. Η πρόταση βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Logo και στα σημεία που τη διαφοροποιούν από άλλες γλώσσες προγραμματισμού, παρουσιάζοντας ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1086)