Εμπόδια γνωστικών μηχανισμών κατά την διαχείριση της εισαγωγής των ΤΠΕ στην τάξη

Ο εκπαιδευτικός που διαχειρίζεται την μαθητεία του στο να διδάσκει με χρήση των ΤΠΕ έρχεται αντιμέτωπος με πολυπαραγοντικά προβλήματα. Αναπτύσσουμε τους καταγεγραμμένους περιορισμούς ορισμένων αυθόρμητων μηχανισμών σκέψης πολυπαραγοντικών προβλημάτων (χρήση εναλλακτικών υποθετικών, συσχετιστικός, αιτιακός) που οδηγούν σε επιφανειακές λύσεις στον χώρο της διδακτικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 294)