Εμπειρίες μαθητών Δημοτικού με συγκεκριμένες οπτικές αναπαραστάσεις του Διαδικτύου

Επίκεντρο αυτής της μελέτης είναι οι εμπειρίες 103 μαθητών Δημοτικού σχολείου με τέσσερες οπτικές αναπαραστάσεις (ΟΑ) του Διαδικτύου. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών δείχνει ότι η προσοχή τους επικεντρώνεται στη φαινομενολογία των ΟΑ άλλοτε σχετική, άλλοτε άσχετη με το Διαδίκτυο, σε συγκεκριμένες λειτουργίες του Διαδικτύου, καθώς και στις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό. ΟΑ που είναι πιο κοντά στη φυσική πραγματικότητα φαίνεται να διευκολύνουν τους μαθητές να διακρίνουν την έννοια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 765)