Εμπειρίες και απόψεις υποψηφίων Μηχανικών Η/Υ αναφορικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η μελέτη αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των εμπειριών και των απόψεων υποψηφίων Μηχανικών Η/Υ όσον αφορά στη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα, όσον αφορά: α) στα μαθήματα Πληροφορική Γυμνασίου (ΠΓ) και Εφαρμογές Πληροφορικής/Υπολογιστών Ενιαίου Λυκείου (ΕΠ/Υ), β) στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), γ) στους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής. Για τους σκοπούς της έρευνας, δημιουργήθηκε ένα online φόρουμ συζήτησης, στο οποίο συμμετείχαν 42 φοιτητές/ριες. Από την ανάλυση των μηνυμάτων προέκυψε ότι οι φοιτητές πιστεύουν πως τα μαθήματα ΠΓ και ΕΠ/Υ, όπως τα διδάχθηκαν, δεν διασφαλίζουν την ικανοποιητική εισαγωγή στην Πληροφορική. Αντίθετα, αξιολογούν το μάθημα ΑΕΠΠ ως χρήσιμη εισαγωγή στην αλγοριθμική. Θεωρούν βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση των μαθημάτων Πληροφορικής οι διδάσκοντες να έχουν επιστημονικό υπόβαθρο στην Πληροφορική και ζήλο για τη δουλειά τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 906)