Εμπειρίες από της εφαρμογή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle

Ο Νομός Κυκλάδων χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση η οποία επιφέρει πλήθος προβλημάτων στα εκπαιδευτικά θέματα. Η τηλεκπαίδευση δίνει ορισμένες λύσεις και στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε ιδιαίτερα την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1076)