Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑE

Αντικείμενο της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα έρευνας που στόχο είχε τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑΕ και ειδικότερα των απόψεων, των αντιλήψεων, των στάσεων και των εκπαιδευτικών εμπειριών των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν: (α) ο βαθμός εξοικείωσης των φοιτητών με το κοινωνικό λογισμικό, (β) ο βαθμός αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες, (γ) αν το κοινωνικό λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία και (δ) με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 339)