Δομή Εκπαιδευτικής Πύλης για Δια Βίου Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

Σήμερα εταιρείες καινοτομικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της διαρκούς εκπαίδευσης στους υπάλλήλους τους και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και κατάρτισης. Η παρουσία του εργαζόμενου σε χώρους εκπαίδευσης εκτός εταιρείας δεν ενδείκνυται λόγω κόστους αλλά και λόγω της απουσίας του από τη εταιρεία. Η ανάγκη να κατασκευαστεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (knowledge and educational portal) που να καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και παροχής συνεχούς κατάρτισης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό πεδίο είναι επιτακτική. Σε αυτή την εργασία αρχικά μελετάται το περιεχόμενο μιας εκπαιδευτικής πύλης βασισμένο στις κατευθύνσεις του semantic web και προτείνεται μια διαδικασία σύνθεσης και παροχής εκπαιδευτικής ενότητας για ηλεκτρονική μάθηση. Παρουσιάζονται επίσης ορισμένες αντίστοιχες προσπάθειες στο Internet.
(Πλήθος ανακτήσεων: 578)