Δημιουργώντας με το ScratchJr σε tablet: Συνεργατικές Δραστηριότητες για την Α΄ Δημοτικού

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία σειρά συνεργατικών δραστηριοτήτων για το μάθημα της Πληροφορικής στην Α’ Δημοτικού, με τη βοήθεια του λογισμικού ScratchJr, κάνοντας χρήση κινητών συσκευών τύπου tablet. Οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν σε πραγματικές συνθήκες τάξης και όσον αφορά στο κομμάτι της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών υλοποιήθηκαν δύο διαφορετικές εκδοχές των ίδιων δραστηριοτήτων. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μαθητών, κατά τη χρήση και την ενασχόληση με το λογισμικό, καθώς και τη χρήση των φορητών συσκευών στα πλαίσια ομάδων. Τα συμπεράσματα της πιλοτικής διδασκαλίας κατέληξαν ότι η χρήση του λογισμικού και των συσκευών tablet επέδρασαν θετικά στην εμπλοκή των μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η από κοινού χρήση ενός tablet στα πλαίσια μίας ομάδας, αυξάνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της και ενισχύει τη συνεργασία στα πλαίσια αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 78)