Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών Προγραμματισμού

Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη ενός συστήματος διεξαγωγής online διαγωνισμών προγραμματισμού. Το σύστημα αναπτύχθηκε στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, και χρησιμοποιήθηκε από τους πρωτοετείς φοιτητές του μαθήματος «Βασικές Αρχές Προγραμματισμού». Αρχικά, συλλέχθηκαν οι απαιτήσεις από τους φοιτητές και τους καθηγητές του μαθήματος και έγινε σύγκριση των απαιτήσεων με τις τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν online διαγωνισμούς προγραμματισμού. Η τελική επιλογή ήταν η πλατφόρμα Πηλέας με την υποστήριξη του Codepad, για τη φιλοξενία του διαγωνισμού. Ο πρώτος online διαγωνισμός προγραμματισμού που διεξήχθη, αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες. Στόχος του άρθρου είναι να φανεί η τυχόν προστιθέμενη αξία ενός συστήματος διαγωνισμών στην εκμάθηση του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)