Δημιουργία κινήτρων με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών: Μελέτη περίπτωσης

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δημιουργία παράλληλων ομάδων που εργάστηκαν κάνοντας χρήση εφαρμογών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα πλαίσια ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η κύρια παρατήρηση κατά την αξιολόγηση του προγράμματος ήταν ότι μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκαν κίνητρα στους μαθητές των παράλληλων ομάδων να ασχοληθούν σε συνεργατικό κλίμα, τα οποία και μετέφεραν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του περιβαλλοντικού διαθεματικού σχεδίου εργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)