Δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικών στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Επισκόπηση δικτυακών τόπων φιλολόγων

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται όλο και περισσότερο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας οι ιστοσελίδες εκπαιδευτικών πλήθυναν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κριτική αποτίμηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το Διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η μελέτη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων μίας ομάδας εκπαιδευτικών, των φιλολόγων. Οι δικτυακοί τόποι εξετάζονται συγκριτικά τόσο μεταξύ τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όσο και σε σχέση με ιστοσελίδες εκπαιδευτικών ξένων χωρών και τέλος παρουσιάζονται παρατηρήσεις σχετικές με την ανάπτυξη των δικτυακών τόπων εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 981)