Δικτυακή πύλη για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία έντονη και συνεχώς αυξανόμενη δραστηριοποίηση στον τομέα της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Ανάλογη κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο εμφανίζεται και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση. Σημαντικός αριθμός χωρών αλλά και μεμονωμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υιοθετούν λύσεις λογισμικού ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη τόσο της λειτουργίας των εργαστηρίων πληροφορικής όσο και της διδασκαλίας. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε μία δικτυακή πύλη, η οποία αναπτύχθηκε με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το εκπαιδευτικό λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ο δικτυακός τόπος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη λογισμικού ανοικτού κώδικα, δίνοντας στον χρήστη (εκπαιδευτικό ή μαθητή) τη δυνατότητα να αναζητήσει – βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων – εκπαιδευτικό λογισμικό. Αφού γίνει μία σύντομη επισκόπηση των κύριων στόχων του εγχειρήματος, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των βασικών λειτουργιών του δικτυακού τόπου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 386)