Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση

Στη βιβλιογραφία γίνεται συχνά αναφορά στις θετικές επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών μικρής ηλικίας. Η συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρεί να διερευνήσει πως τα παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο ομαδικής απασχόλησης που είχε την μορφή παιχνιδιού. Εξετάζοντας τις λεκτικές εκφράσεις, τις κινήσεις του ποντικιού και τις αντιδράσεις των παιδιών αποδείχθηκε πως τα μαθησιακά κίνητρα μπορούν να αυξηθούν με την χρήση κατάλληλων διαδραστικών τεχνολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 70)