Διερευνητικές δεξιότητες και μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών: Ψηφιακό σενάριο διερευνητικής μάθησης «Στατικός Ηλεκτρισμός»

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται αναλυτικά ένα ψηφιακό σενάριο διερευνητικής μάθησης εμπλουτισμένο με μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, το οποίο εφαρμόστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα της Φυσικής και αναφέρεται στην ενότητα «Στατικός Ηλεκτρισμός». Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο βασίζεται στο μοντέλο της διερευνητικής μάθησης και αξιοποιεί την προστιθέμενη αξία των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων ως δυναμικό εργαλείο που εμπλουτίζει τη διαδικασία μάθησης και συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους μαθητές να περάσουν από την παραδοσιακή στη βιωματική μάθηση. Καινοτόμο στοιχείο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό ενός συνδυασμού μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης που αποτιμούν τις διερευνητικές δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές στο συγκεκριμένο σενάριο. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά α) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός καλά σχεδιασμένου ψηφιακού σεναρίου που εδράζεται στη φιλοσοφία της διερευνητικής μάθησης, β) τις διερευνητικές δεξιότητες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός προσδοκούσε να καλλιεργήσει στους μαθητές και τέλος γ) τον συνδυασμό μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών που αυτός εφάρμοσε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)