Διερεύνηση του Μετασχηματισμού της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Φοιτητών/τριών στα Μαθηματικά, στο πλαίσιο της Προπτυχιακής τους Εκπαίδευσης και μετέπειτα Σχολικής τους Δράσης, στον άξονα του Προγράμματος Σπουδών

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία αφορούν τον μετασχηματισμό της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου στα Μαθηματικά (ΤΠΓΠ) τελειόφοιτων φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης α) στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσής τους για την ένταξη ψηφιακών τεχνολογιών (ΨΤ) στη διδασκαλία και β) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης τους όπου εργάζονται ως νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί το επόμενο διδακτικό έτος. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης συμμετείχαν εικοσιπέντε φοιτητές/τριες. Στην έρευνα παρατηρήθηκε ο μετασχηματισμός της ΤΠΓΠ των φοιτητών στους άξονες: πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ), αξιολόγηση μαθητών, μάθηση, διδασκαλία και πρόσβαση στις ΨΤ. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διερεύνηση στον άξονα του ΠΣ. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο μετασχηματισμός της ΤΠΓΠ των φοιτητών/τριών στο ΠΣ α) είναι ανάλογος με το βαθμό εμπλοκής τους στο εξαμηνιαίο πανεπιστημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και β) σχετίζεται θετικά με τις προϋπάρχουσες εποικοδομητικές αντιλήψεις των φοιτητών για την διδασκαλία και την διαλεκτική φύση των Μαθηματικών. Τέλος, η δράση των φοιτητών στο πλαίσιο της μετέπειτα εκπαιδευτικής πράξης, φαίνεται να συνδέεται θετικά με το πρόσφορο ή όχι σχολικό περιβάλλον που βρέθηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)