Διερεύνηση των στάσεων φοιτητών απέναντι σε παραδειγματικές βιντεοσκοπημένες χρήσεις λογισμικών

Τα τελευταία χρόνια, εφαρμογές που παρουσιάζουν παραδειγματικές βιντεοσκοπημένες χρήσεις λογισμικών (ΠΒΧΛ) με σκοπό την εκμάθηση των λειτουργιών των λογισμικών αυτών, γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένες. Η κατανόησή μας όμως για τους λόγους που μπορεί κάποιος να επιλέξει ή να απορρίψει τη χρήση των ΠΒΧΛ παραμένει περιορισμένη. Στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων που διαμορφώνουν οι χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά ΠΒΧΛ για να μάθουν ένα λογισμικό και η ανίχνευση των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Σαράντα έξι φοιτητές ελληνικού πανεπιστημίου συμμετείχαν σε ερευνητική δραστηριότητα που περιελάμβανε την παρακολούθηση ΠΒΧΛ, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων αξιολόγησής τους. Οι φοιτητές ήταν θετικά προσκείμενοι απέναντι στις ΠΒΧΛ και τόνισαν ως πλεονεκτήματά τους την αναπαραστατικότητά τους, τις μειωμένες μεταγνωστικές απαιτήσεις τους και την ευκολία χρήσης τους. Οι βασικοί παράγοντες που διαφοροποίησαν τις στάσεις των φοιτητών ήταν τα χαρακτηριστικά του λογισμικού προς εκμάθηση, το επίπεδο γνώσεων τους, οι προηγούμενες στρατηγικές μάθησής τους και ορισμένα χαρακτηριστικά της παρουσίασης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 527)