Διερεύνηση των προφίλ και των αντιλήψεων των ενήλικων χρηστών σε πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα

Η διερευνητική πρόσκτηση πληροφοριών για το προφίλ και τις αντιλήψεις των ενηλίκων σχετικά με την σύγχρονη μορφή μάθησης σε πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα θεωρείται πολύ-επίπεδη και πολυσχιδής. Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά τα πορίσματα μιας ποιοτικής έρευνας από ένα πιθανοτικό δείγμα εκπαιδευόμενων χρηστών (n=70) της κοινότητας ISTE (International Society for Technology in Education). Η έρευνα διεξήχθη στο εικονικό περιβάλλον του Second Life (SL), σε μια προσπάθεια να διαφωτίσουμε και να προσδιορίσουμε αδρομερώς το προφίλ των εκπαιδευόμενων για τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες e-μάθησης. Τα αρχικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερεύνα μας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Με βάση τα δεδομένα, προκύπτει αφενός ένας κοινός παρονομαστής μεταξύ των εκπαιδευόμενων, μέσα από την εγγενή ενασχόληση με ΤΠΕ ή αλλά πολυχρηστικά περιβάλλοντα και αφετέρου αποδεικνύεται ότι η αποκόμιση εμπειριών από το SL, βοήθησε στην ευκολότερη προσαρμογή και διευθέτηση συνεργατικών δραστηριοτήτων με θετικά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)