Διερεύνηση των μηχανισμών στήριξης τεκμηριωμένων επιστημονικών εξηγήσεων μαθητών δημοτικού στο πλαίσιο ενός προβλήματος οικολογίας

Οι τεκμηριωμένες εξηγήσεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Παρ’ όλη τη σημαντικότητα του θέματος, οι μέχρι τώρα έρευνες εισηγούνται πως οι μαθητές του δημοτικού και γυμνασίου αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά τις διαδικασίες λύσης σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων, τα οποία είναι αναστοχαστικής φύσεως. Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου έχουμε αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης με δυνατότητες ενσωμάτωσης αναστοχαστικής υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Το ερευνητικό μέρος εξετάζει τη διερεύνηση των μηχανισμών υποστήριξης των μαθητών κατά τη δημιουργία τεκμηριωμένων επιστημονικών εξηγήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε την άνοιξη του 2006 με 53 μαθητές έκτης δημοτικού, στο πλαίσιο μιας σύνθετης διερεύνησης οικολογίας. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε τις σχεδιαστικές αρχές της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης των δεδομένων σε σχέση με την παραγωγή τεκμηριωμένων εξηγήσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 390)