Διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Μακροοικονομίας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο 2006-2007 στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συγκεκριμένα στο μάθημα της Μακροοικονομίας. Η βασική υπόθεση η οποία ερευνήθηκε είναι ότι: η χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων δεν έχει επίδραση στην απόκτηση και τη διατήρηση γνώσεων από τους φοιτητές. Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 55 φοιτητές εκ των οποίων οι 23 παρακολούθησαν τα μαθήματα στο εργαστήριο υπολογιστών και οι υπόλοιποι 32 στο αμφιθέατρο. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων έγινε με τη μέθοδο των προ και μετά – τεστ. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της εταιρείας Keystone. Στο τελευταίο μάθημα οι φοιτητές απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις γενικότερου αλλά και ειδικότερου περιεχομένου για τις απόψεις του για το ηλεκτρονικό μάθημα. Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι φοιτητές προτιμούν σε συντριπτικό ποσοστό τη διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες, χωρίς αυτό να επιδράσει ουσιαστικά στη μάθησή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 621)