Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εν ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος για την επιμόρφωσή τους στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης. Το δείγμα της παρούσας έρευνας περιελάμβανε εν ενεργεία μόνιμους εκπαιδευτικούς (γυναίκες) που υπηρετούσαν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης και επιλέχθηκαν μιας και η πρόσβαση στα σχολεία ήταν ευκολότερη την χρονική στιγμή υλοποίησης της έρευνας. Συνολικά συλλέχθηκαν 112 ερωτηματολόγια, αντιπροσωπεύοντας 88,19% των γυναικών εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων του Δήμου Συκεών. Ως εργαλείο διερεύνησης επιλέχθηκε η επισκοπική έρευνα και ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο με την μετέπειτα επεξεργασία με εργαλεία στατιστικής ανάλυσης. Το ερώτημα που διερευνήθηκε ήταν οι απόψεις των εν ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος για την επιμόρφωσή τους στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις ηγεσίας στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 36)