Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Β Γυμνασίου για την αξονική συμμετρία μέσω του ψηφιακού εργαλείου MaLT2

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)