Διερεύνηση της εξοικείωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις ΤΠΕ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών: μια διαχρονική μελέτη

Στόχος της έρευνας αυτής στην οποία συμμετείχαν 532 νεοεισελθόντες φοιτητές/φοιτήτριες στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. κατά τα 4 τελευταία ακαδημαϊκά έτη είναι η διερεύνηση του βαθμού εξοικείωσής τους με τις ΤΠΕ. Τα σημαντικότερα ευρήματά μας έδειξαν ότι οι ΤΠΕ αποτελούν στοιχείο του πολιτιστικού κεφαλαίου των περισσοτέρων από τους νέους αυτούς ανθρώπους, με παράλληλη συνύπαρξη και των φαινομένων του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του ψηφιακού χάσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 88)