Διερεύνηση της ετοιμότητας και της στάσης των Ελλήνων φοιτητών των θετικών επιστημών στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διερευνήσει και να παρουσιάσει την ετοιμότητα των Ελλήνων φοιτητών να αξιοποιήσουν τις νέες μορφές εκπαίδευσης και συγκεκριμένα την Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ). Η μελέτη διερευνά δύο πεδία, τις αντιλήψεις και τις δεξιότητες αξιοποίησης της ΑεξΑΕ όσο και τις διαφαινόμενες προοπτικές αξιοποίησήςτης στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, και τη στάση τους απέναντι στην εισαγωγή της ΑεξΑΕ στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Οι μετρήσεις έγιναν σε δείγμα απαντήσεων 182 φοιτητών, ομαδοποιημένες σε πέντε δείκτες οι οποίοι εξετάζουν τη χρήση των ΤΠΕ, τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με την ΑεξΑΕ, τη χρήση της στο ίδρυμα φοίτησης και τη διαμορφούμενη στάση τους στο θέμα της χρήσης της. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται ότι η στάση των φοιτητών διαμορφώνεται κυρίως με το επίπεδο της πληροφόρησης που έχουν για την ίδια την έννοια της ΑεξΑΕ
(Πλήθος ανακτήσεων: 159)