Διερεύνηση στάσεων μαθητών ΕΠΑ.Λ ως προς τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία με βάση το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας

Εκπαιδευτική παρέμβαση - Σενάριο
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)