Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες Common Creatives

Η παρούσα έρευνα αφορά τη σχέση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη νόμιμη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) που χρησιμοποιούν από το Διαδίκτυο στην εκπαιδευτική τους πρακτική. Συγκεκριμένα αφορά τη διερεύνηση των γνώσεων τους σε σχέση με τις ανοικτές άδειες και τις άδειες Common Creatives (CC) που διέπουν τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Εάν γνωρίζουν τι είναι αυτές οι άδειες και πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επιπλέον εάν οι ίδιοι ως δημιουργοί ή χρήστες ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων κάνουν χρήση αυτών των αδειών στο εκπαιδευτικό υλικό που παράγουν ή χρησιμοποιούν από το Διαδίκτυο. Από τα αποτελέσματα συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν και δεν χρησιμοποιούν σωστά τις ανωτέρω άδειες κατά την εξεύρεση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων από το Διαδίκτυο και τη χρήση τους στη διδακτική τους πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 25)