Διερεύνηση εκτιμήσεων φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ

Η εργασία αυτή διερευνά τις εκτιμήσεις δείγματος φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ κατά την έναρξη του μαθήματος ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το δείγμα αποτέλεσαν 56 φοιτήτριες και τα δεδομένα συνελέγησαν με ερωτηματολόγιο. Οι εκτιμήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών ήταν ψηλότερες σε διαδικασίες που αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows και στην επεξεργασία κειμένου-Word, ακολούθησαν διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση διαδικτύου και τελικά διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση λογιστικών φύλλων-Excel. Η κατοχή Η/Υ στο σπίτι επηρέασε τις εκτιμήσεις των φοιτητριών. Η αυτόνομη τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητριών νηπιαγωγών στις ΤΠΕ εμφανίζεται, προς το παρόν, ως αναγκαία. Συνδυαζόμενη με την κατάλληλη παιδαγωγική εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 335)