Διερεύνηση απόψεων και στάσεων ενήλικων εκπαιδευόμενων απέναντι στην τηλεκπαίδευση

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων και στάσεων φοιτητών απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης (πλατφόρμα BigBlueButton), στο πλαίσιο υποστήριξης της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως βασικό συμπέρασμα της αναφέρεται η θετική στάση που εκδήλωσαν οι φοιτητές στην ενσωμάτωση της τηλεκπαίδευσης στην τυπική εκπαιδευτική πρακτική, αλλά και το γεγονός ότι διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ.ά.), παίζουν καθοριστικό ρόλο ως κριτήρια αποδοχής για την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επικεντρωμένων στις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες του κάθε συμμετέχοντα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 58)