Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών/τριών Γυμνασίου για τα μοντέλα από τη συμμετοχή τους σε διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα

Εφαρμόσαμε μία διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα που αποτελείται από δύο τρίωρα εκπαιδευτικά σενάρια σε μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά στην προβλεπτική χρήση έτοιμων προσομοιωμένων μοντέλων που αναπτύξαμε για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των μαθητών/τριών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα γραπτά αρχικά και τελικά ερωτηματολόγια των μαθητών/τριών για τα μοντέλα και τις συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές/τριες και τη διδάσκουσα έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες εμφάνισαν σημαντική πρόοδο στις αντιλήψεις τους για τη φύση του μοντέλου, τη λειτουργία του και το θέμα της αλλαγής του. Επίσης, οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με επιτυχία στη προβλεπτική χρήση των μοντέλων και οι εντυπώσεις τους από τη διδασκαλία είναι ενθαρρυντικές για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ένταξη των μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 244)