«Διδάσκοντας μαθηματικά στο δημόσιο ελληνικό σχολείο με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Cabri-Geometry II: Η περίπτωση της Α' γυμνασίου: Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος-περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου και άθροισμα γωνιών τριγώνου»

Κατά το σχολικό έτος 2003-2004 λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος) η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που βασίστηκε σε συγκεκριμένες αρχές και κανόνες λειτουργίας. Είχε ως βασικό σκοπό την οικοδόμηση και αξιολόγηση ενός δικτύου επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μιας εικονικής κοινότητας μάθησης και ανταλλαγής απόψεων που λειτούργησε κυρίως ηλεκτρονικά με χρήση του διαδικτύου (internet). Τελικό στόχο είχε τη βελτίωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ . Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην ΚΜΕ και για τις ανάγκες του μαθήματος «Χρήση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη διδασκαλία και τη μάθηση Γεωμετρικών εννοιών στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση» με εισηγήτρια την Δρ Μαρία Κορδάκη, δημιουργήσαμε τις δραστηριότητες «Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος και Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου - Άθροισμα γωνιών τριγώνου» που αναφέρονται στην ύλη της Α΄ Γυμνασίου, τις οποίες και πραγματοποιήσαμε στην τάξη και στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με τη βοήθεια του λογισμικού Cabri-Geometry II.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1058)