Διδάσκοντας Γεωμετρία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή - Εντυπώσεις των μαθητών

Στην παρούσα εργασία εκτός του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου, καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών τριών τάξεων για τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και γίνεται ο σχολιασμός τους από πλευράς των συγγραφέων. Αναφέρονται επίσης οι συνθήκες κάθε μαθήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 104)