Διδασκαλία της Φυσικής Β’ Γυμνασίου με τη βοήθεια Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μια συμμετοχική διεργασία διδασκόντων

Στα πλαίσια μιας συμμετοχικής διεργασίας διδασκόντων επιχειρείται η δημιουργία αρχείου διαδραστικών παρουσιάσεων μαθημάτων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου βασισμένων στο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι παρουσιάσεις χρησιμοποιούν ως βάση εποπτικό υλικό που εμφανίζεται ήδη στα σχολικά εγχειρίδια και διασυνδέονται με διαδραστικά λογισμικά και πολυμεσικές εφαρμογές που προτείνει το Π.Ι. Το αρχείο που συστηματοποιείται με τη μορφή ωριαίων μαθημάτων διατίθεται σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για χρήση-αξιολόγηση στην τάξη. Διαρθρωτικές και διορθωτικές αλλαγές σχεδιάζονται με το πέρας του πρώτου έτους χρήσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 477)