Διδασκαλία στις συναρτήσεις: Μελέτη της γραφικής παράστασης συνάρτησης 1ου βαθμού

Α) Αναλυτική χάραξη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης y=2x Β) Εύρεση του τύπου (για την y=αx) από τη γραφική παράσταση. Γ) Μελέτη της «συμπεριφοράς» της γραφικής παράστασης της συνάρτησης y=αx όταν μεταβάλλεται το α. Γωνία κλίσης θ, εφθ. Δ) Χάραξη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης y=2x+1, από αυτήν της y=2x. Συμπεράσματα για την παράλληλη μετατόπιση. Ε) Μελέτη της «συμπεριφοράς» της γραφικής παράστασης της συνάρτησης y=αx+β όταν μεταβάλλονται τα α , β.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1897)