Διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο: αξιοποίηση του λογισμικού Yenka για την εκμάθηση βασικών δομών προγραμματισμού

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο του «Νέου Σχολείου». Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την αξιοποίηση ενός νέου λογισμικού (YENKA) στη διδασκαλία του προγραμματισμού στο Γυμνάσιο, που πειραματικά δοκιμάσαμε στη διδασκαλία της Πληροφορικής στη Γ’ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε την εμπειρία που αποκομίσαμε από την οργάνωση, την προετοιμασία και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου για την διδακτική ενότητα που αφορά τη χρήση των δομών Ακολουθίας και Επανάληψης. Με βάση την πρώτη αξιολόγηση και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, υποστηρίζουμε ότι τα εργαλεία των ΤΠΕ και ειδικότερα τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως το YENKA μπορούν να προωθήσουν την εκμάθηση του βασικών δομών προγραμματισμού και να βελτιώσουν την ποιότητα της παρερχομένης εκπαίδευσης. Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία προγραμματισμού, YENKA, δομή ακολουθίας και επανάληψης
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)