Διδασκαλία με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS: Η εμπειρία του καθηγητή

Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (http://lamsfoundation.org) υποστηρίζει και διευκολύνει την οργάνωση και στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που διαμεσολαβείται από υπολογιστή είτε εκ του σύνεγγυς είτε από απόσταση. Στo πλαίσιο χρήσης ενός τέτοιου συστήματος, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ασκήσουν νέους ρόλους κατά τη σχεδίαση του μαθήματος και κατά τη διδασκαλία. Σε αυτή την εργασία περιγράφεται μια μελέτη περίπτωσης για την οποία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και εποπτεία των εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάσεων του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων» στο τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 με το LAMS. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών δραστηριοτήτων με αύξηση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μέσα από τα διατιθέμενα εργαλεία επικοινωνίας, εποπτείας και υποστήριξης της προόδου εκπόνησης δραστηριοτήτων σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ομάδων σπουδαστών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 499)