Διδασκαλία κανόνα γραμματικής μέσω ψηφιακής αφήγησης: Τα ρήματα σε -ίζω

Η Ψηφιακή Αφήγηση (ΨΑ) και οι εφαρμογές της στην Εκπαίδευση είναι ένα ανερχόμενο ερευνητικό πεδίο των τελευταίων χρόνων. Η παρούσα εργασία αξιοποιεί αυτή την προσέγγιση για τη διδασκαλία ενός γραμματικού κανόνα (γραφή ρημάτων σε –ίζω) και των εξαιρέσεών του, σε μαθητές που διανύουν το πρώτο τρίμηνο της Γ’ Δημοτικού. Μέσω της ενίσχυσης της συναισθηματικής συνιστώσας, όπως ορίζει το πεδίο της ΨΑ, διερευνάται η έκταση της ταύτισης των μαθητών με την ηρωίδα της ιστορίας και η επίδραση που έχει αυτό στο κίνητρό τους για μάθηση και στο γνωστικό αποτέλεσμα (εμπέδωση του κανόνα). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσέγγιση ήταν επιτυχής και συνάδουν με αυτά αντιστοίχων προσεγγίσεων σε άλλα γνωστικά πεδία, που απαντώνται στη βιβλιογραφία. Οι επιδόσεις των μαθητών στο post-test ήταν αρκετά βελτιωμένες, ενώ οι ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις έδειξαν αυξημένο κίνητρο μάθησης και ταύτιση με την ηρωίδα της ιστορίας, ενώ παράλληλα άντλησαν ιδιαίτερη ευχαρίστηση από τη διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 78)