Διδακτικό σενάριο στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης με τίτλο: «Άσπρο Κάτασπρο Δοντάκι……»

To συγκεκριμένο διδακτικό-διαθεματικό σενάριο αναπτύχθηκε με βάση την εποικοδομητική και την μαθητοκεντρική προσέγγιση καθώς και τις σύγχρονες αρχές για τη μάθηση στο δημοτικό σχολείο. Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μία κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 737)