Διδακτικό Σενάριο παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ: από την κατανόηση στη συνειδητοποίηση και τη δράση

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Διδακτικού Σεναρίου με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον. Οι εκπαιδευτικοί μέσω της συνεργατικής, κριτικής και ανακαλυπτικής μάθησης, αναπτύσσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην τάξη με τους μαθητές τους. Το περιεχόμενο της διδακτικής δράσης περιλαμβάνει τη διαχείριση αυθεντικών θεμάτων και η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία δεν περιορίζεται στα πλαίσια της κατανόησης μέσω της ενεργητικής μάθησης αλλά εκτείνεται στην ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κριτικής συνειδητότητας, και σε δράσεις, προσδίδοντας στην Εκπαίδευση την κοινωνικο-πολιτική και ηθική της διάσταση και καθιστώντας την μια Χειραφετική Εκπαίδευση για ένα Βιώσιμο Μέλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1175)