Διδακτικό Σενάριο με Θέμα την Μελέτη των Θεμελιωδών Μεγεθών και των Εξισώσεων Κίνησης στην Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση (Γ.Α.Τ.) Συστήματος Ιδανικού Ελατηρίου – Σώματος με την Χρήση του Λογισμικού Μοντελοποίησης Interactive Physics

Η διερεύνηση των Θεμελιωδών Μεγεθών και Εξισώσεων Κίνησης στην Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση πραγματοποιείται με την χρήση εφαρμογής του αλληλεπιδραστικού λογισμικού Interactive Physics. Βασίζεται στο διδακτικό τρίπτυχο Πρόβλεψη– Επιβεβαίωση– Συμπέρασμα. Υλοποιείται σε ομάδες 2-3 μαθητών ανά Η/Υ με χρήση φύλλων εργασίας. Αφού προσεγγισθούν οι απαραίτητες εισαγωγικές έννοιες, οι μαθητές προβλέπουν την κατάσταση του συστήματος ελατήριο-σφαίρα α) στην Θέση Ισορροπίας, β) σε ελεύθερη κίνηση, απομακρύνοντας το σώμα από την Θ.Ι. Εκτελώντας την προσομοίωση, παρατηρούν και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της κίνησης και τις εμφανιζόμενες δυνάμεις στο σύστημα. Διερευνούν την μεταβολή της απομάκρυνσης, επιτάχυνσης και ταχύτητάς του συναρτήσει του χρόνου μέσω γραφικών παραστάσεων στην οθόνη της προσομοίωσης IP. Συσχετίζοντας με τις αντίστοιχες αλγεβρικές εξισώσεις, καταλήγουν στις εξισώσεις κίνησης που περιγράφουν την Γ.Α.Τ. Καθοδηγούμενοι από ερωτήσεις και πίνακες, καταγράφουν την μεταβολή των ανωτέρω θεμελιωδών μεγεθών στα βασικά στιγμιότυπα της κίνησης. Διατυπώνουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα στην ομάδα και στην ολομέλεια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 25)