Διδακτική προσέγγιση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών για την Α' λυκείου με τη χρήση Η/Υ. Η ναυμαχία στους Αιγούς Ποταμούς.

Η εισήγηση περιγράφει το αντικείμενο, το λογισμικό κατασκευής, την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης και τους στόχους της ηλεκτρονικής εργασίας «Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς». Αντικείμενο της εργασίας αναφέρεται ότι αποτελεί τμήμα του σχολικού εγχειριδίου «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι», της Α΄ τάξης Λυκείου. Περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού κατασκευής, του Director. Παρουσιάζονται και αναλύονται αδρά τα βασικά δομικά στοιχεία της ηλεκτρονικής εργασίας (ΝΟΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ). Στην εισήγηση περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός για να κάνει αποτελεσματική χρήση του λογισμικού. Γίνεται προσπάθεια να δοθεί η εικόνα του περιβάλλοντος εργασίας (εικόνες, χάρτες, μουσικά αποσπάσματα, γραπτό και ακουστικό κείμενο). Τέλος, γίνονται προτάσεις για το πώς η κάθε υποενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διευκολύνει την διδακτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1609)