Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση για τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα των μελετών που έχουν διεξαχθεί για τη διδασκαλία και εκμάθησή του. Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι βασικότερες έννοιες στις οποίες πρέπει να επικεντρώνεται η διδασκαλία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, συνοψίζονται οι σημαντικότερες δυσκολίες και παρανοήσεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία και προτείνονται συγκεκριμένες διδακτικές παρεμβάσεις για μια πιο επιτυχημένη διδασκαλία. Τέλος, παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες για το περιβάλλον BlueJ που βασίζονται στη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)