Διδακτική Προσέγγιση για Διασφάλιση Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα Λογισμικού με Βελτιστοποίηση των Μετρικών του

Το κύριο πρόβλημα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πηγαίου κώδικα ενός λογισμικού είναι η έλλειψη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων αλλά και διαδικασιών μέτρησης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία και συστηματικά εμπειρικά δεδομένα, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη ικανά εργαλεία και πρότυπα για αυτό το σκοπό. Ένας τρόπος αντιμετώπισης που παρουσιάζεται με την συγκεκριμένη εργασία, σε επίπεδο εκπαιδευτικής προσέγγισης, είναι η αξιοποίηση των μετρικών κώδικα λογισμικού. Ειδικότερα με τη βελτιστοποίηση της τιμής της κυκλωματικής πολυπλοκότητας των μεθόδων αντικειμενοστρεφούς κώδικα, στη φάση της ανάπτυξης, γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν ευκολότερη ανάγνωση, κατανόηση, έλεγχος και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου τμήματος κώδικα. Η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα Eclipse Metrics πρόσθετο που επιτρέπει την μέτρηση, εκτός των άλλων μετρικών, και της κυκλωματικής πολυπλοκότητας των μεθόδων του κώδικα, που αναπτύσσονται με κύριο στόχο την επίτευξη της βέλτιστης τιμής της κυκλωματικής πολυπλοκότητας. Αυτό συμβάλλει, σε κάποιο βαθμό, στην ποιότητα του αναπτυσσόμενου κώδικα, χωρίς ασφαλώς να την εγγυάται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)