Διδακτική Παρέμβαση στη Γλώσσα με την Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα σε Μαθήτρια με Ήπια Νοητική Υστέρηση: Μία Μελέτη Περίπτωσης

Η αποτελεσματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές με νοητική υστέρηση στην κατάκτηση των γνωστικών δεξιοτήτων, παρέχοντας σε αυτούς κίνητρα για μάθηση και αυξάνοντας την προσοχή τους. Ένα τέτοιο υποστηρικτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις μαθησιακές εμπειρίες αυτών των παιδιών, είναι ο διαδραστικός πίνακας. Στην εισήγηση παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης μίας μαθήτριας με ήπια νοητική υστέρηση, ηλικίας 12 ετών και 3 μηνών, η οποία δέχθηκε διδακτική παρέμβαση στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Η διδακτική παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε έξι συνεδρίες. Το συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο επιλέχθηκε, εφόσον συνδυάζει τον ήχο, την εικόνα και την κίνηση και επιτρέπει την ενεργητική εμπλοκή του μαθητή. Μετά τη διδακτική παρέμβαση διαπιστώθηκε ότι οι πολλαπλές επαναλήψεις των διαδραστικών ασκήσεων οδήγησαν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)