Διδακτικές πρακτικές ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η υλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 του νέου ΠΣ, δυνατότητες, περιορισμοί, προοπτικές

Το 2011 εισήχθη νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) & τον πληροφορικό γραμματισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ). Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εισαγωγής της Πληροφορικής στην ΠΕ και δίνεται το θεωρητικό πλαίσιο της συζήτησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου ΠΣ από εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20. Ακολουθεί εισήγηση του συντονιστή για τη σημασία πολλών παραγόντων στην υλοποίηση ενός ΠΣ Ανάμεσά τους, ο πιο σημαντικός θεωρείται ο παράγοντας εκπαιδευτικός και η αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές μέσω οργανωμένης και σχεδιασμένης διδασκαλίας. Ακολουθεί συζήτηση ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της τάξης, που υλοποιούν το νέο ΠΣ για τις ΤΠΕ και τον πληροφορικό γραμματισμό στην ΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 97)